Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUEN-CAMINO

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt:

Docent:  De docent is in deze algemene voorwaarden, Charlotte Rugebregt, Kleverlaan 133, 2023JD Haarlem,  KVK 6322.53.44

Cursist:  De leerlingen die deelnemen aan een cursus bij Buen-Camino, deelnemen aan een taalreis van Buen-Camino, deelnemen aan een excursie /- film uitje of  een andere betaalde dienst  op het gebied van taal bij Buen-Camino afnemen.

Cursusgeld: Verschuldigde vergoeding aan deelname aan een Buen-Camino activiteit  aan docent

Bevestiging deelname: Een overeenkomst voor een bepaald aantal lessen of activiteit tussen cursist en docent

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnames, activiteiten,

opdrachten en overeenkomsten tussen cursist en docent.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Deelname en cursusgeld

3.1 De door docent  gemaakte offertes en aanbiedingen (onder meer op de website van docent: (www.buen-camino.nl) zijn vrijblijvend,  zijn geldig gedurende de aangegeven tijd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.3 Bij het aangaan van een overeenkomst van deelname kan cursist kiezen voor een gespreide betaling in overleg met  docent. De eerste aanbetaling van minimaal de helft van het totaal verschuldigde bedrag dient echter altijd vòòr aanvang van de eerste les te geschieden. De laatste termijn betaling dient altijd vòòr aanvang van de 2e cursushelft voldaan te zijn tenzij anders overeengekomen.

3.4 De cursus tussentijds opzeggen is mogelijk met een gegronde reden. Het verschuldigde bedrag van de bevestiging zal blijven staan. Verrekening van laatste termijn of terugbetaling zal  in overleg  plaats vinden maar enkel als er meer dan de helft  van het aantal lessen van de cursus gemist zullen gaan worden. De schriftelijke (e-mail) opzegdatum geldt hier als tijd indicatie tbv deze beoordeling.

3.5 Er worden geen prijsaanpassingen gedaan voor het missen van enkele lessen door cursist. Uitzondering: Indien vooraf bekend is dat er aan meer dan 40% van de cursus niet kan worden deelgenomen,  zal er met cursist en docent een aangepaste overeenkomst worden gesloten.  Hetzij lessen volgen in een andere groep/tijdstip, hetzij gereduceerde cursusprijs.

3.6 Bij ziekte van docent, ernstige persoonlijke situaties, bij weerswaarschuwing code Rood of een andere overmacht situatie, gaat de les niet door. Indien de mogelijkheid zich voordoet zal deze les worden ingehaald op een later tijdstip. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van de (eventueel) gemiste les.

3.7 De hoogte van het cursusgeld en prijs voor het lesmateriaal , worden elk jaar opnieuw vastgesteld door docent, en bij het aangaan van de overeenkomst aan de cursist bekend gemaakt. Tevens zijn de van toepassing zijnde tarieven via internet te raadplegen op www.buen-camino.nl.

3.8 Docent hanteert een betalingstermijn van dertig (30) dagen.

3.9 Indien cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar   (betalings)verplichting zal docent in de tweede poging tot betaling deze uitvoeren middels een herinnering met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, eventueel verhoogd met eenmalige administratiekosten.  Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van cursist.

3.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.9 komen hogere (incasso)kosten, indien redelijkerwijs noodzakelijk, ook voor vergoeding door cursist in aanmerking. Eventuele gerechtelijke en executiekosten, indien redelijkerwijs noodzakelijk, komen eveneens voor rekening van cursist

3.11 Het cursusgeld dient steeds vooruit betaald te worden. Beroep op compensatie of restitutie van reeds betaalde cursusgeld is alleen mogelijk indien hier een grondige reden voor is en er meer dan de helft van de lessen gemist zullen gaan worden.

3.11 B  In het geval van de taalreis  “Spaans op locatie” wordt er aan de cursist een aanbetaling van €350,- berekend,  4 maanden vooraf aan de taalreis. Zonder deze aanbetaling is bevestiging van deelname van cursist niet definitief. Het totale bedrag dient uiterlijk 2 maanden vòòr aanvang van de cursus te zijn overgemaakt aan docent. Tot 4 weken voor de aanvang kan deelname door cursist worden ingetrokken met enkel de aanbetaling als kosten. Restitutie van de totale kosten is niet mogelijk. Docent houdt zich het recht voor om voorgenomen deelname van cursist te beëindigen indien er geen (vooruit) betaling is gedaan. Docent kan tevens, indien er sprake is van twijfel over fysieke gesteldheid van cursist, in overleg met cursist voorgenomen deelname beëindigen.

3.12 Docent behoudt zich te allen tijden het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen aan de gekozen betalingswijze of deelname.

3.13 Indien een cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen is docent gerechtigd de prestatie van haar zijde op te schorten, dan wel de overeenkomst met de cursist te ontbinden.

3.14 Docent is in het geval van een ontbinding als genoemd in voorgaand lid, nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan cursist.

Artikel 4: Opzeggingen

4.1 Opzeggingen van de overeenkomst door cursist kan alleen schriftelijk of per e-mail gebeuren.

4.2 De opzegging kan alleen in behandeling worden genomen als er geen sprake is van een betalingsachterstand.

4.3 De opzegging moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door de cursist en dient een (1) maand voor het verstrijken van de betalingstermijn in het bezit te zijn van de docent.

4.4 Tijdelijk opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk. Een uitzondering hierop vormt een ernstige ziekte of ernstige persoonlijke situatie.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Indien docent aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 Docent is nimmer aansprakelijk voor letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden van cursist, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van docent of zijn ondergeschikten. Docent is voorts nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen.

5.3 Mocht docent aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid ten allen tijden beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van docent in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

5.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, en/of – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.5 Docent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van docent of haar ondergeschikten.

Artikel 6: Vrijwaringen

Cursist vrijwaart docent voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.

Artikel 7: Diversen

7.1 Docent is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen en/of personen, zowel direct als indirect.

7.2 Tussentijds kan docent wijzigingen in de roosters van de te geven lessen doorvoeren, voor wat betreft tijdstippen, inhoud van de cursus, cursusmateriaal en inzet van derden.

7.3 Docent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.4 Docent heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat docent haar verplichtingen had moeten nakomen.

7.5 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.6 Bij Buen-Camino betaal je voor je plek aan de cursustafel, ongeacht of je daadwerkelijk naar de cursus komt.

7.7 Docent kan geen garantie afgeven voor het behalen van een niveau.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten waar deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands Recht van toepassing.

8.2 In geval van een geschil wordt getracht om tot een onderlinge oplossing te komen. Indien dit niet binnen dertig (30) dagen mogelijk blijkt te zijn kan docent zich richten tot een geschillencommissie.

8.3 Alle geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost, voortvloeiende uit offerte, aanbiedingen en overeenkomst tussen partijen, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.